Δολοφόνοι των παιδιών τους -της Άντας Ψαρρά

0

ÓõìáâôéêÜ áõôïêßíçôá ôçò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò õðçñåóßáò âãáßíïõí áðü ôï Åöåôåßï ìåôÜ ôçí áðïëïãßá ôïõ 23÷ñïíïõ ðïõ êáôçãïñåßôáé ùò ìÝëïò ôçò ôñïìïêñáôéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ ×ñéóôüäïõëïõ Îçñïý. Ï íåáñüò êáôçãïñåßôáé ãéá ôçí êëïðÞ ôïõ âáí ðïõ åíôïðßóôçêå óôï üñïò ÁéãÜëåù êáé ôï ïðïßï åðñüêåéôï íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ïé ôñïìïêñÜôåò ùò áõôïêßíçôï äéáöõãÞò ãéá íá öôÜóïõí áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý ìÝóù Áëåðï÷ùñßïõ ùò ôï êñçóöýãåôü ôïõò óôçí Ðåñá÷þñá Ëïõôñáêßïõ. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Γιατί τώρα τέτοια σιωπή; Πού είναι οι πολύωρες εκπομπές και οι φωνές για το «κτήνος», το «ανθρωπόμορφο τέρας», τον «γυφτοβούλγαρο» που αφού σκότωσε το 4χρονο κοριτσάκι του, προχώρησε στην απόλυτη φρίκη, την περιγραφή της οποίας όλοι ζήσαμε με κάθε λεπτομέρεια στις κάμερες και στις εφημερίδες;

Στο απόγειο τότε του ρατσιστικού μίσους και της ναζιστικής προπαγάνδας ανθρώπων που πιστεύουν ότι η καταγωγή ή το χρώμα καθορίζουν εγκληματικές συμπεριφορές, οι χρυσαυγίτικες ιστοσελίδες έγραφαν: «Ανθρωπόμορφο κτήνος από τη Βουλγαρία τεμάχισε και έβρασε το 4χρονο παιδί… Αυτούς προστατεύει η “πρώτη φορά Αριστερά”!»

Χθες, όχι ένα «ανθρωπόμορφο τέρας», αλλά «άνδρας των ΜΑΤ» έπνιξε με τα χέρια του το κοριτσάκι του. Η είδηση, ως όφειλε, ειπώθηκε, γράφτηκε και πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης χωρίς τις αστυνομικές πηγές να «σοκάρονται» και να εμπλουτίζουν με περιγραφές τη ζοφερή δημοσιογραφία και χωρίς φυσικά κανείς να υπαινίσσεται ότι οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους παιδοκτόνους «γυφτοβούλγαρους».

Ένας εξαρτημένος και ένας αστυνομικός, φορτωμένοι ίσως και οι δύο με ψυχικές παθήσεις, ξέσπασαν πάνω στις ζωές των παιδιών τους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως παραμένει πραγματικότητα ότι οι περισσότερες κακοποιήσεις και βιασμοί παιδιών στην Ελλάδα προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα.

Ούτε θανατικές ποινές ούτε απειλές για τη ζωή των παιδοκτόνων ούτε τίποτα βάρβαρο θα αποδώσει δικαιοσύνη πέρα από την κάθε προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή αφού οι δύο υποθέσεις πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης, που όλοι ελπίζουν και πιστεύουν ότι με τον ίδιο δίκαιο και αυστηρό τρόπο θα αντιμετωπίσει και τους δύο δολοφόνους.

efsyn.gr

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

4 × 5 =

Simple Share Buttons