προαπαιτουμενα

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 4 με το οποίο καταργείται ουσιαστικά η υποχρέωση καταχώρησης των δημοσίων συμβάσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Η ανάλυση του νομοσχεδίου

 

Άρθρο 1
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)
Οι εταιρίες που θέλουν να «αγοράσουν» (διαχειριστούν το λέμε) τα ελληνικά κόκκινα δάνεια (παλαιότερα γνωστές και ως distressed funds) θα πρέπει να έχουν έδρα την Ελλάδα ή αν έρχονται από άλλη χώρα της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Θα λειτουργούν με άδεια από την ΤτΕ.
Οι εταιρίες που θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να δώσουν πολλά στοιχεία, να δημοσιοποιήσουν τους μετόχους (αν δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο οι μετοχές θα έιναι ονομαστικές) όλα τα μέλη του Δ.Σ. τους και ακόμα να παρουσιάσουν ένα «κώδικα ηθικής» που θα εξηγεί τις πρακτικές τους.
Η ΤτΕ δίνει την άδεια στην εταιρία με ταχύτατες διαδικασίες. Μόλις 20 ημέρες μετά την κατάθεση πλήρους φακέλου. Για τον έλεγχο της εταιρίας ορίζεται γνωμοδοτική επιτροπή η οποία όμως αν καθυστερήσει πάνω από 10 ημέρες τότε η ΤτΕ παρέχει την άδεια.
Η ΤτΕ είναι επίσης και το ελεγκτικό όργανο των εταιριών που αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Έχει τη δυνατότητα να καταργήσει άδεια σε περίπτωση παράβασης των κανόνων. Σε περίπτωση όμως που αποδειχτεί ότι μια εταιρία έχει πλαστογραφήσει χαρτιά ή έχει παραβεί τους κανόνες λειτουργίας τότε το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να της επιβάλει η ΤτΕ είναι 300.000€
Το ελάχιστο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών που θα αγοράζουν κόκκινα δάνεια εκατομμυρίων είναι μόλις 100.000€. Το ποσό αυτό μάλιστα γίνεται να είναι και ακόμα μικρότερο εφόσον το εγκρίνει η ΤτΕ.
Οι εταιρίες αυτές δύναται να ζητήσουν από την ΤτΕ ειδική άδεια για να χορηγούν νέα δάνεια ή πιστώσεις στους δανειολήπτες με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων τους, εφόσον συμφωνούν και οι ίδιοι.
Το επαγγελματικό απόρρητο του δανειολήπτη αίρεται στις σχέσεις του με την εταιρία που έχει αγοράσει το δάνειό του.
Άρθρο 2
Συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης
Αυτές οι εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων θα μπορούν να αγοράζουν τα δάνεια που είναι ληξιπρόθεσμα μόλις για 90 ημέρες, ενώ αν συμφωνεί ο δανειολήπτης τα δάνεια που θα μπορούν να αγοράζουν οι εταιρίες θα είναι ακόμα και τα εξυπηρετούμενα.
Η αμοιβή διαχείρισης (το κόστος δηλαδή με το οποίο θα αγοράζει από την τράπεζα η εταιρία το δάνειο) δεν μπορεί να μετακυλύεται στον δανειολήπτη.
Οι εταιρίες αυτές νομιμοποιούνται να ζητούν δικαστικά την είσπραξη των δανείων που έχουν αναλάβει καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές ή και πτωχευτικές διαδικασίες καθώς και σε διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης.
Οι εταιρίες τέλος έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εταιρίες «ενημέρωσης» οφειλών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, όχι αποκλειστικά εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων.
Προϋπόθεση για να θεωρούνται προς πώληση τα κόκκινα δάνεια είναι να έχει σταλθεί εξώδικο στον δανειολήπτη τουλάχιστον 12 μήνες πριν προκειμένου να ρυθμίσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του.
Καταπιστευτική μεταβίβαση των απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρείας ειδικού δεν επιτρέπεται και οποιοσδήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει.
Τα δάνεια πωλούνται μαζί με τις υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών ή ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα ή προνόμια.
Ενδιαφέρουσα παράγραφος για μελλοντικές νομικές διαδικασίες: Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 αναφέρει ότι με την πώληση του κόκκινου δανείου δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή.
Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αναστέλλεται όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τα δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του 2016. Το άρθρο αναφέρει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις παραπάνω κατηγορίες «θα καθοριστεί καταλλήλως».
Άρθρο 4
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τροπολογία ουσιαστικής ακύρωσης της υποχρέωσης διατήρησης ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων: Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του άρθρου 4 του παρόντος νομοσχεδίου η μη καταχώρηση προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης δεν επηρεάζει την ισχύ των πράξεων. Η τροπολογία αφορά το νόμο 4013/2011 που καθιστά υποχρεωτική την καταγραφή στο ΚΗΜΔΗΣ όλων των παραπάνω αποφάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε ποσό. Ακόμα πιο περίεργη είναι η αναδρομική ισχύς της παρούσης τροπολογίας από 8 Αυγούστου 2015. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την παρούσα διάταξη πετυχαίνεται απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που λήγει στο τέλος του χρόνου. Σε πόσα νομοσχέδια του ελληνικού κράτους θα δούμε την ίδια δικαιολογία για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου;
Άρθρο 5
Στο άρθρο 5 γίνονται μια σειρά αλλαγές σε παλαιότερους νόμους προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό με την κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης των συμβάσεων του δημοσίου που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα δύο άρθρα που επιφέρουν σημαντικότατο πλήγμα στην ανοιχτή και δημόσια διακυβέρνηση δεν φέρουν τίτλο.
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
Ο νόμος που τροποποιεί το συγκεκριμένο άρθρο είναι ο νόμος για τη διαχείριση και το έλεγχο της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Με τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής των προγραμμάτων και από τις Περιφέρειες στην περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων.
Με άλλη τροποποίηση νομιμοποιούνται πράξεις που αφορούσαν το ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες είχαν εκδοθεί «εκ παραδρομής», όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, μετά την θέση σε ισχύ του νόμου (και άρα ήταν παράνομες).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314} και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που επηρεάζονται από τις αλλαγές. Δεν υπάγονται σε αυτές τις διατάξεις συγκεκριμένες ομάδες από το ναυτικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), το προσωπικό των ΔΕΚΟ.
Άρθρο 8
Αποσύνδεση μισθού – βαθμού
Το προσωπικό εξελίσσεται στη μισθολογική κλίμακα ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχει. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται τον βασικό μισθό ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την θέση τους.
Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
Το άρθρο περιλεμβάνει αναλυτικά τα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο προκειμένου ένας ειδικός επί του Δημοσίου να μας εξηγήσει τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές.
Άρθρο 10
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία
Προβλέπεται ότι ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στο Δημόσιο με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας που ανήκει ενώ σε ειδικές θέσεις όπου προβλέπεται η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικής μονάδας με απευθείας διορισμό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση ο διοριζόμενος εισέρχεται με το μισθολογικό κλιμάκιο της οικίας κατηγορίας, με τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίες της θέσης που καταλαμβάνει.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Κάθε 3 χρόνια ανεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθολογικό κλιμάκιο για τις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. ενώ τα χρόνια γίνονται 2 για τις κατηγορίες Τ.Ε. και Π.Ε. Για την ανέλιξη θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος. Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Άρθρο 12
Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
Οι υπάλληλοι που επί τρία χρόνια θα αξιολογούνται με άριστα θα εξελίσσονται ταχύτερα λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο. Η προωθημένη εξέλιξη δεν θα μπορεί να γίνεται για δεύτερη φορά στον ίδιο υπάλληλο πριν την πάροδο 3 ετών.
Η προωθημένη εξέλιξη πάντως θα λαμβάνει υπόψη της και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία…
Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος αξιολογείται ως ανεπαρκής θα διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων.
Αλλά… οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (της ταχύτερης μισθολογικής ανέλιξης δηλαδή) θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2018… οπότε λίγο υπομονή.
Άρθρο 13
Ορισμός αποδοχών
Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15,16,17,18 και 19 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.
Άρθρο 14
Βασικός Μισθός
1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται στα 780 ευρώ.
Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής και σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.
Άρθρο 16
Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Εδώ ορίζονται οι μισθοί των θέσεων ευθύνης
Άρθρα 17-35
Μισθολογικές αλλαγές
Στα άρθρα αυτά γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μισθών, των αμοιβών, των βαρέων και ανθυγιεινών κ.λπ. Η συνολική αποτίμηση των αλλαγών θα γίνει τις επόμενες ώρες από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το υφιστάμενο καθεστώς χρήζει άμεσης και επιτακτικής αλλαγής εξαιτίας και ότι πρέπει να γίνει επαναπροσέγγιση όλου του μισθολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων του δημοσίου επειδή υπάρχει δέσμευση της Κυβέρνησης έναντι των εταίρων της στο πλαίσιο της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής… Οπότε εύκολα μπορείς να βγάλεις μερικά συμπεράσματα για την κατεύθυνση των «μεταρρυθμίσεων».
Άρθρο 36
Σε αυτό το άρθρο γίνεται τροποποίηση του νόμου 3986/2011 (πολυνομοσχέδιο) σε άρθρο που αφορά το ΤΑΙΠΕΔ και την αξιοποίηση των λιμανιών. Στο νομοσχέδιο αυτό προστίθεται αναφορά σε ρήτρα διαιτησίας που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καμία δέσμευση από άλλη διάταξη με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού (εφόσον είναι για την αξιοποίηση των λιμανιών είναι μάλλον περιττή η «γενίκευση» περί του αρμοδίου…) η οποία εκδίδεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μετά από εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ η οποία υποβάλλεται 10 ημέρες πριν την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας. Το ThePressProject θα παρουσιάσει άμεσα πλήρες ρεπορτάζ σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Να σημειωθεί ότι και αυτό το άρθρο δεν φέρει τίτλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014
Τροποποίηση που αφορά κενό νόμου για προγράμματα ΕΣΠΑ
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 23 ν. 4310/2014
Το περίπλοκο άρθρο 38 εισαγάγει μια σειρά από διατάξεις και αλλαγές στον νόμο 4310/2014 όσον αφορά τους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας εισάγοντας στη διαδικασία ορκωτούς ελεγκτές σε μια προσπάθεια να «επιταχυνθεί η καταβολή προς τους δικαιούχους της δημόσιας χρηματοδότησης και να αυξηθεί η αξιοπιστία στους διενεργούμενους ελέγχους». Οι αλλαγές που επιφέρει η διάταξη αυτή πρέπει επίσης να διερευνηθούν ξεχωριστά.
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 24 ν. 4310/2014
Το άρθρο αυτό ουσιαστικά αποτελεί ουρά του προηγούμενου και αφορά την θεσμοθέτηση της διαδικασίας ενστάσεων και ελέγχων για τα παραπάνω προγράμματα από το υπουργείο Παιδείας.
Άρθρο 40
Καταργείται μια παράγραφος του ίδιου νόμου που έδινε τη δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας να αποφασίζει την ανάθεση έργων κατ εξαίρεση των διατάξεων περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για έργα κάτω των 100.000€. Επιπλέον καταργείται το άρθρο 94 που περιλαμβάνει επίσης την δυνατότητα στους δημοσίους οργανισμούς δημοσίου δικαίου να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με διαπραγμάτευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»
Άρθρο 41
Εδώ καθιερώνεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.  Το όριο δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια. Την ίδια τα νοσοκομεία είναι άδεια ακόμα και από απλά αντιβιοτικά…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Άρθρο 42
Αλλάζει η περιγραφή του «τοπικού οίνου». Η μέγιστη στρεμματική απόδοση των ποικιλιών που προορίζονται για παραγωγή τοπικού οίνου (οίνου με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – ΠΓΕ), δεν είναι μεγαλύτερη της μέσης στρεμματικής απόδοσης των αντίστοιχων ποικιλιών της ίδιας αμπελουργικής περιοχής για παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ /ΠΓΕ, κατά την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία αποδόσεων που διαθέτει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και σχετικά επιστημονικά
Η μη τήρηση της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο επιφέρει πρόστιμα από 1000 έως 3000 ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
«ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ»
Άρθρο 43
Με νομοθετική διάταξη εγκρίνονται τα έργα για την ανακατασκευή των εθνικών οδών προς τους: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο- Σπάρτη» και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, (2) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται ως Παράρτημα Α’ του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 44
Και φυσικά και για τους: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» (ήδη FERROVIAL S.A.) που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, το κείμενο της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα Β’ του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο