Ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ äÞìïõ Áèçíáéþí êáé ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò (UNHCR), ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò ôçí ÔåôÜñôç 30 Ìáñôßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Κατά της δημοτικής αρχής του Γιώργου Καμίνη καταφέρθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ αναφορικά με παραχώρηση χώρου, όπως καταγγέλλουν, στη Χρυσή Αυγή.

Ειδικότερα οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ στο Δήμο της Αθήνας, Νίκος Σοφιανός και Στέλιος Λάμπρου καταγγέλλουν τη δημοτική αρχή του κ. Καμίνη, “που παραχώρησε στη ναζιστική – εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που διώκεται ποινικά, το χώρο του πάρκου Χωροφυλακής για εκδήλωση, νομιμοποιώντας έτσι την εγκληματική της δραστηριότητα”.

 

 

Πηγή

Μοιραστείτε.

Αφήστε ένα σχόλιο