ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ãéá ôçí Óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ ãéá ôï Ëïãéóôéêü ¸ëåã÷ï ôïõ ×ñÝïõò êáé ôçí ðñïáãùãÞ ôçò äéåèíïýò óõíåñãáóßáò ôçò ÂïõëÞò ìå ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, ôá Êïéíïâïýëéá Üëëùí ÷ùñþí êáé Üëëïõò äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò óå èÝìáôá ÷ñÝïõò, ôçí Ôñßôç 17 Ìáñôßïõ 2015, óôç ÂïõëÞ áðü ôçí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí ÆùÞ Êùíóôáíôïðïýëïõ, ôçí åõñùâïõëåõôÞ Óïößá ÓáêïñÜöá êáé ôïíï åéäéêü åðéóôÞìïíá ãéá èÝìáôá åðïíåßäéóôïõ êáé ðáñÜíïìïõ ÷ñÝïõò Eric Toussaint. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Για «παράνομο, παράτυπο και απεχθές χρέος» κάνουν λόγο τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που δόθηκαν σήμερα (Τετάρτη) στη δημοσιότητα.

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα ήταν και είναι το θύμα μιας επίθεσης που προετοιμάστηκε και οργανώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τηνΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η βίαιη, παράνομη και ανήθικη αποστολή είχε σκοπό αποκλειστικά τη μεταφορά του ιδιωτικού χρέους στο δημόσιο τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα, ενώ υπογραμμίζεται ότι το ελληνικό χρέος από τον Ιούνιο του 2015 θεωρείται μη βιώσιμο, γιατί «η εξυπηρέτησή του θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων αξίζει παραπάνω από το παράνομο, παράτυπο, απεχθές και μη βιώσιμο χρέος», αναφέρεται επίσης και τονίζεται πως η Ελλάδα έχει νομικές δυνατότητες να αρνηθεί μονομερώς την αποπληρωμή του.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι τα δάνεια που χορήγησαν στη χώρα (οι ΔΝΤ, ΕΚΤ, EFSF, χώρες ευρωζώνης, ιδιώτες επενδυτές) θα πρέπει θα θεωρηθούν παράνομα, παράτυπα και απεχθή, καθώς η χορήγησή τους παραβίαζε το Σύνταγμα της Ελλάδας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές Δίκαιο, αλλά και τους κανόνες των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο κείμενο -το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτα στην αγγλική γλώσσα- επισημαίνεται ότι στόχος των δανείων ήταν η σωτηρία ξένων και εγχώριων τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως επικεφαλής στη συγκεκριμένη επιτροπή είναι η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ συμμετέχουν ως επιστημονικός συντονιστής, ο Βέλγος Ερίκ Τουσέν, και ως υπεύθυνη για τις σχέσεις της Επιτροπής με το Ευρωκοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια ξένων χωρών, η ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχισθούν την Πέμπτη, στις 10:30 π.μ.. και θα ολοκληρωθούν με συνέντευξη Τύπου, που θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο της Βουλής στις 16:00, στη διάρκεια της οποίας θα διανεμηθεί και η προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής.

efsyn.gr

Μοιραστείτε.

1 Σχόλιο

  1. cayen(n)e στις

    Είναι παράνομο το χρέος; οκ. Και οι στρατιές δημοσιών πώς πληρώνονταν; Με κλανιές ή ντομάτες; Γράφετε που γράφετε άρθρα, μιλήστε με κάποιον ειδικό σε οικονομικά. Αλλιώς μπορώ και εγώ να σας φτιάξω το αυτοκίνητο, χωρίς καμία γνώση μηχανολόγου.

Αφήστε ένα σχόλιο