Ειδομένη: To κράτος δε θέλει, οι οργανώσεις δεν μπορούν (εμποδίζονται)… το βενζινάδικο και θέλει και μπορεί!

1

ειδ

Κείμενο οργανώσεων για την κατάσταση στην Ειδομένη.

Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα με την εφαρ­μο­γή της νέας δια­δι­κα­σί­ας διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων στην Ει­δο­μέ­νη, μετά τα επει­σό­δια που συ­νέ­βη­σαν στις αρχές Δε­κεμ­βρί­ου, όλοι/ες εμείς που ενώ­σα­με στις δυ­νά­μεις μας και στε­κό­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυοι/ες στους/στις πρό­σφυ­γες, γι­νό­μα­στε κα­θη­με­ρι­νά μάρ­τυ­ρες ενός πα­ρα­λο­γι­σμού.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην Ει­δο­μέ­νη η πρα­κτι­κή εδώ και ένα μήνα είναι να στα­μα­τούν όλα τα λε­ω­φο­ρεία σε πρα­τή­ριο βεν­ζί­νης 20 χι­λιό­με­τρα πε­ρί­που από τα σύ­νο­ρα, όπου και πα­ρα­μέ­νουν από λίγες ώρες έως και μία ημέρα στις συ­γκε­κρι­μέ­νες ιδιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, πε­ρι­μέ­νο­ντας από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές την έγκρι­ση για να συ­νε­χί­σουν το τα­ξί­δι τους μέχρι τα σύ­νο­ρα. Οι πρό­σφυ­γες είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι/ες να πε­ρι­μέ­νουν στο κρύο εκτός αν οι οδη­γοί προ­θυ­μο­ποι­η­θούν να έχουν τις μη­χα­νές των λε­ω­φο­ρεί­ων σε λει­τουρ­γία, ενώ στους χώ­ρους του καφέ και του εστια­το­ρί­ου δεν μπο­ρεί να κά­τσει κά­ποιος/α αν δεν κα­τα­να­λώ­σει κά­ποια από τα προ­ϊ­ό­ντα που προ­σφέ­ρο­νται. Επι­πλέ­ον, με το πρό­σχη­μα του ιδιω­τι­κού χώρου, κάθε από­πει­ρα εθε­λο­ντών/ντριών να προ­σφέ­ρουν βο­ή­θεια στους/στις πρό­σφυ­γες απο­τρέ­πε­ται και η πρό­σβα­ση στις ορ­γα­νώ­σεις «απα­γο­ρεύ­ε­ται». Και όλα αυτά που την ίδια στιγ­μή στα σύ­νο­ρα μετά από πο­λύ­μη­νη συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ τους και παρά την κρα­τι­κή ολι­γω­ρία και αδια­φο­ρία, εθε­λο­ντι­κές και οι αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις έχουν κα­τα­φέ­ρει να βρουν τρόπο συ­νεν­νό­η­σης και αυ­το­ορ­γά­νω­σης. Στο ανα­ξιο­ποί­η­το στη­μέ­νο camp υπάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρέ­χο­νται στους πρό­σφυ­γες θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι ανα­μο­νής, ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη, πό­σι­μο νερό και υπο­δο­μές ατο­μι­κής υγιει­νής, χώροι για την πα­ρα­μο­νή και απα­σχό­λη­ση παι­διών, δω­ρε­άν σύν­δε­ση ίντερ­νετ μέσω WiFi και φόρ­τι­ση κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων, ζεστό και φρε­σκο­μα­γει­ρε­μέ­νο γεύμα με την τή­ρη­ση όλων των υγειο­νο­μι­κών κα­νό­νων, χώροι για την δια­νο­μή ρού­χων, πα­που­τσιών και άλλων ειδών για την αντι­με­τώ­πι­ση του χει­με­ρι­νού ψύ­χους (σκού­φους, γά­ντια κα­σκόλ κλπ) και υπο­στή­ρι­ξη από διερ­μη­νείς που μπο­ρούν να πα­ρέ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και ενη­μέ­ρω­ση στους πρό­σφυ­γες για τα δι­καιώ­μα­τα και τις υπο­χρε­ώ­σεις τους από τις χώρες που θα δια­βούν και για τις χώρες που θα ζη­τή­σουν άσυλο.

Πα­ρό­λα αυτά η Αστυ­νο­μι­κή Διοί­κη­ση στον με­θο­ρια­κό σταθ­μό της Ει­δο­μέ­νης –προ­φα­νώς με εντο­λές άνω­θεν– έχει απο­κλεί­σει την πε­ριο­χή του κα­ταυ­λι­σμού που δη­μιουρ­γή­θη­κε από τις αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και όταν επι­τέ­λους με­τα­φερ­θούν οι πρό­σφυ­γες με λε­ω­φο­ρεία στο ση­μείο των συ­νό­ρων, αντί να κα­τευ­θυν­θούν στο χώρο του camp, οδη­γού­νται απευ­θεί­ας προς τη γεί­το­να χώρα! Οι εθε­λο­ντές/ντριες προ­σπα­θούν μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά να εφο­διά­σουν τους τα­λαι­πω­ρη­μέ­νους αυ­τούς αν­θρώ­πους με ότι μπο­ρεί να χρεια­στούν στο τα­ξί­δι τους ενώ ταυ­τό­χρο­να δια­νέ­με­ται ζεστό φα­γη­τό το οποίο είτε κα­τα­να­λώ­νουν άμεσα «στα όρθια» είτε το κρα­τούν σε τσά­ντα για να το κα­τα­να­λώ­σουν κρύο μετά τη διά­βα­ση των συ­νό­ρων. Ταυ­τό­χρο­να γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες πε­ρι­πτώ­σε­ων που οι πρό­σφυ­γες πε­ρι­μέ­νο­ντας τη σειρά τους είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι/ες να πε­ρι­μέ­νουν κα­θι­σμέ­νοι/ες στο έδα­φος σε χα­μη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες την ίδια στιγ­μή που λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρ­χουν ανα­ξιο­ποί­η­τες δομές που με τόσο κόπο έχουν στη­θεί γι αυτό το σκοπό και χωρίς να συ­ντρέ­χει κά­ποιος εμ­φα­νής λόγος να μην χρη­σι­μο­ποιού­νται.

Η εχθρι­κή και ανάλ­γη­τη πο­λι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται στο προ­σφυ­γι­κό, με τους φρά­χτες και την ακύ­ρω­ση ασφα­λών χερ­σαί­ων διό­δων με συ­νέ­πεια τα ναυά­για και τις εκα­το­ντά­δες νε­κρών προ­σφύ­γων, με το δια­χω­ρι­σμό σε με­τα­νά­στες/τριες και πρό­σφυ­γες και την εκ νέου λει­τουρ­γία των κέ­ντρων κρά­τη­σης, με την προ­σή­λω­ση στον έλεγ­χο των συ­νό­ρων και στην απο­τρο­πή των προ­σφυ­γι­κών ροών (FRONTEX), βρί­σκει την από­λυ­τη έκ­φρα­σή της σε το­πι­κό επί­πε­δο στην πα­ρά­λο­γη πρα­κτι­κή που ακο­λου­θεί­ται τον τε­λευ­ταίο μήνα στην Ει­δο­μέ­νη.

Ζη­τά­με από την πο­λι­τεία:

Να ανα­θε­ω­ρή­σει άμεσα τη συ­γκε­κρι­μέ­νη δια­δι­κα­σία διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων στην Ει­δο­μέ­νη που εμπο­δί­ζει την πρό­σβα­ση των προ­σφύ­γων σε υλική βο­ή­θεια, υπη­ρε­σί­ες και δομές που δη­μιουρ­γή­θη­καν με πολύ κόπο μέσω της έμπρα­κτης έκ­φρα­σης αλ­λη­λεγ­γύ­ης πο­λι­τών και ορ­γα­νώ­σε­ων κα­λύ­πτο­ντας για άλλη μία φορά την κρα­τι­κή ανε­πάρ­κεια και ολι­γω­ρία.

Να τερ­μα­τί­σει τη σκαν­δα­λώ­δη αυτή πρα­κτι­κή η οποία, πέρα από το ότι συ­νι­στά πηγή επι­πλέ­ον τα­λαι­πω­ρί­ας για τους βα­σα­νι­σμέ­νους αυ­τούς αν­θρώ­πους, δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα σε συ­γκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση να κερ­δο­σκο­πεί εκ­με­ταλ­λευό­με­νη την αδια­νό­η­τη αυτή αν­θρω­πι­στι­κή κρίση καθώς της έχουν χο­ρη­γη­θεί μο­νο­πω­λια­κού τύπου επι­χει­ρη­μα­τι­κά προ­νό­μια κα­θι­στώ­ντας την το μο­να­δι­κό «φορέα» συν­δρο­μής –με το αζη­μί­ω­το βέ­βαια- των προ­σφύ­γων στην πε­ριο­χή.

Εθε­λο­ντές Κιλ­κίς Πρό­σφυ­γες Ει­δο­μέ­νη

Εθε­λο­ντι­κή ομάδα ΘΕ­ΛΗ­ΣΗ

Ένωση Συλ­λό­γων Γο­νέ­ων Πεύ­κων

Eτε­ρο­το­πία, χώρος πο­λι­τι­σμού και πο­λι­τι­κής

Eυαγ­γε­λι­κή Εκ­κλη­σί­ας Βό­ρειας Ελ­λά­δας – Ομάδα Μυ­λο­τό­που

Κα­λα­θά­κι, Πρω­το­βου­λία αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη

Κοι­νω­νι­κός χώρος «Οι­κό­πο­λις»

ΝΑΟΜΙ, δη­μιουρ­γι­κή κυ­ψέ­λη προ­σφύ­γων

Οι­κο­λο­γι­κή Κί­νη­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης

Ομάδα αλ­λη­λεγ­γύ­ης Σερ­ρών για τους πρό­σφυ­γες

Oμάδα υπο­στή­ρι­ξης προ­σφύ­γων δήμου Χαλ­κη­δό­νας

Πα­νελ­λή­νιος Ευαγ­γε­λι­κός Σύν­δε­σμος

Πρω­το­βου­λία Γυ­ναι­κών σε δράση Έδεσ­σας

Πρω­το­βου­λία Γυ­ναι­κών Λά­ρι­σας

Refugee Solidarity Movement Thessaloniki-Eidomeni

Υλική Υπο­στή­ρι­ξη Προ­σφύ­γων – Γιαν­νι­τσά

Χρι­στια­νι­κή Κί­νη­ση Αγά­πης

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

1 Comment

  1. The Hackney Cypriot Association in London is collecting clothes and other supplies for the transit refugees travelling through Edomeni.

    If what is described above in the treatment of Refugees travelling through Greece is correct, then this action by the Greek government is not short of a crime against humanity. As a Greek Cypriot I am ashamed for such actions by the so called progressive Greek politicians. And I ask myself. Are we really “Filoxenoi? “

Αφήστε Ένα Σχόλιο

fifteen + thirteen =

Simple Share Buttons