Αιχμές: Πλατεία Βικτωρίας, πρόσφυγες πολέμου σε κατάσταση εξαθλίωσης

0

prosfyges-omonoia

Aρκετές εκατοντάδες πρόσφυγες βρίσκονται εδώ και μέρες στην πλατεία Βικτωρίας, αφού ο Ελαιώνας, χωρητικότητας 700 ατόμων, δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των προσφύγων που βρίσκονται στην Αθήνα ώσπου να καταφέρουν να φύγουν. Ολόκληρες οικογένειες ζουν πάνω στην πλατεία, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους εξασφαλίσει έστω και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Σή­με­ρα ο Ερυ­θρός Σταυ­ρός πραγ­μα­το­ποί­η­σε συσ­σί­τιο στην πλα­τεία, και συ­νά­ντη­σε τις αντι­δρά­σεις ορι­σμέ­νων κα­τοί­κων (!) για αυτή την ενέρ­γεια.

 

Οι τε­λευ­ταί­οι προ­φα­νώς επι­θυ­μούν να απο­μα­κρυν­θούν οι πρό­σφυ­γες και πι­στεύ­ουν ότι αυτό θα το πε­τύ­χουν μέσω του υπο­σι­τι­σμού τους – το οποίο εκτός από απάν­θρω­πο δεν είναι και το πιο λα­μπρό σχέ­διο. Αν πει­νούν, δη­λα­δή, θα πάνε πα­ρα­κά­τω μήπως είναι κα­λύ­τε­ρα;

 

Πά­ντως τέ­τοια φαι­νό­με­να είναι ανα­με­νό­με­νο – αν και σε καμία πε­ρί­πτω­ση δι­καιο­λο­γη­μέ­νο – να υπάρ­χουν, από τη στιγ­μή που δεν υπάρ­χει η απαι­τού­με­νη μέ­ρι­μνα από το κρά­τος για τους πρό­σφυ­γες. Όταν οι δια­δι­κα­σί­ες κα­τα­γρα­φής τους είναι τόσο αργές, όταν δεν υπάρ­χουν κέ­ντρα προ­σω­ρι­νής φι­λο­ξε­νί­ας, αυτό έχει σαν απο­τέ­λε­σμα να βρί­σκουν κα­τα­φύ­γιο σε πλα­τεί­ες ή πάρκα και να υφί­στα­νται απί­στευ­τη τα­λαι­πω­ρία.

 

Επι­πλέ­ον η κα­τά­στα­ση που δη­μιουρ­γεί­ται – το άγχος των κα­τα­στη­μα­ταρ­χών για υπο­βάθ­μι­ση της γει­το­νιάς τους, το γε­γο­νός ότι οι πρό­σφυ­γες δεν έχουν πρό­σβα­ση σε τουα­λέ­τα ή σε ντου­ζιέ­ρες κλπ – ρί­χνει νερό στο μύλο των φα­σι­στών και των ακρο­δε­ξιών, αφού η αγα­νά­κτη­ση με­ρί­δας κα­τοί­κων μπο­ρεί να είναι εκ­με­ταλ­λεύ­σι­μη απ’αυ­τούς για να ενι­σχύ­σει τη ρα­τσι­στι­κή τους προ­πα­γάν­δα περί «ει­σβο­λής λα­θρο­με­τα­να­στών».

 

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέ­πει να πά­ρουν από­φα­ση ότι η Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο δεν τους βγαί­νει και η απο­τρο­πή δεν δού­λε­ψε. Το διε­θνές κύμα αλ­λη­λεγ­γύ­ης θα τους ανα­γκά­σει στο τέλος να κά­νουν υπο­χω­ρή­σεις πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρες από όσες θα ήθε­λαν.

 

Και εμείς δεν θα κου­ρα­στού­με να πα­λεύ­ου­με ώσπου να ανοί­ξουν τα σύ­νο­ρα, να δη­μιουρ­γη­θούν οι κα­τάλ­λη­λες δομές για την υπο­δο­χή των προ­σφύ­γων και, σε τε­λι­κή ανά­λυ­ση, ώσπου να στα­μα­τή­σουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, οι πό­λε­μοι και οι δι­κτα­το­ρί­ες που ανα­γκά­ζουν τους αν­θρώ­πους να γί­νουν πρό­σφυ­γες.

 

Kίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»

 

Σχετικά Με Το Συντάκτη

N.

Αφήστε Ένα Σχόλιο

six − 1 =

Simple Share Buttons